Mechaniki gier planszowych - lista >>
1. Zarządzanie ręką (Hand Management)
2. Odmienne zdolności graczy (Variable Player Powers)
3. Rzucanie kostką (Dice Rolling)
4. Kooperacja (Cooperative Game)
5. Zbieranie zestawów (Set Collection)
6. Wybieranie kart (Card Drafting)
7. Wariant solo (Solo / Solitaire Game)
8. Plansza modułowa (Modular Board)
9. Układanie kafli/kafelków (Tile Placement)
10. Przewaga w obszarze (Area Majority / Influence)
12. Budowanie puli zasobów (Deck, Bag, and Pool Building)
13. Punkty akcji (Action Points)
14. Gra zespołowa (Team-Based Game)
15. Opowiadanie / narracja (Storytelling)
16. Równoczesny Wybór Akcji (Simultaneous Action Selection)
17. Rozmieszczanie robotników (Worker Placement)
18. Odgrywanie ról (Role Playing)
19. Ruch po polach (Grid Movement)
20. Zarządzanie losem (Push Your Luck)
21. Eliminacja gracza (Player Elimination)
22. Budowanie wzorców (Pattern Building)
23. Zapamiętywanie (Memory)
24. Rozpoznawanie wzorców (Pattern Recognition)
25. Ruch z punktu do punktu (Point to Point Movement)
26. Ruch obszarowy (Area Movement)
27. Zmienny start (Variable Set-up)
28. Budowanie sieci i tras (Network and Route Building)
29. Bonusy na koniec gry (End Game Bonuses)
30. Scenariusz / Misja / Kampania (Scenario / Mission / Campaign Game)
31. Heksy (Hexagon Grid)
32. Handel (Trading)
33. Licytacja (Auction/Bidding)
34. Kolejka akcji (Action Queue)
35. Wyścigi (Race)
36. Rzuć / Obróć i ruszaj (Roll / Spin and Move)
37. Głosowanie (Voting)
38. Dochód (Income)
39. Odbiór i dostawa (Pick-up and Deliver)
40. Limity komunikacji (Communication Limits)
41. Kontrakty (Contracts)
42. Kampania (Campaign / Battle Card Driven)
43. Zmienna kolejność faz (Variable Phase Order)
44. Dobieranie (Drafting)
45. Budowa talii (Deck Construction)
46. Wydarzenia (Events)
47. Obstawianie i blefowanie (Betting and Bluffing)
48. Papier i ołówek (Paper-and-Pencil)
49. Siatka kwadratowa (Square Grid)
50. Rozstrzyganie konfliktów kartami (Card Play Conflict Resolution)
51. Ogrodzenie (Enclosure)
52. Kolejność tury: przejęcie pierwszeństwa (Turn Order: Claim Action)
53. Aktorstwo (Acting)
54. Dopasowanie prędkości (Speed Matching)
55. Rozmieszczenie pracowników, różne typy pracowników (Worker Placement, Different Worker Types)
56. Ukryte role (Hidden Roles)
57. Sprawdzanie statystyk (Stat Check Resolution)
58. Kolejność tury: progresywna (Turn Order: Progressive)
59. Symulacja (Simulation)
60. Zwiększanie wartość niewybranych zasobów (Increase Value of Unchosen Resources)
61. Gra zdrajców (Traitor Game)
62. Śledzenie ruchu (Track Movement)
63. Czas rzeczywisty (Real-Time)
64. Narracja / Paragrafy (Narrative Choice / Paragraph)
65. Tajna jednostka (Secret Unit Deployment)
66. Planowanie akcji (Action Drafting)
67. Odzyskiwanie akcji (Action Retrieval)
68. Drzewo technologi (Tech Trees / Tech Tracks)
69. Pokrycie siatki (Grid Coverage)
70. Punkty ruchu (Movement Points)
71. Rozbudowa mapy (Map Addition)
72. Zdolności raz na grę (Once-Per-Game Abilities)
73. Kolejność tury: oparta na statystyce (Turn Order: Stat-Based)
74. Punkty zwycięstwa jako zasób (Victory Points as a Resource)
75. Rynek (Market)
76. Dedukcja (Deduction)
77. Rysowanie linii (Line Drawing)
78. Warstwy (Layering)
79. Rozmieszczenie robotników z robotnikami z kości (Worker Placement with Dice Workers)
80. Znajomości (Connections)
81. Półkooperacyjna (Semi-Cooperative Game)
82. Kontynuowanie fabuły (Legacy Game)
83. Bingo (Bingo)
84. Rondel (Rondel)
85. Tor czasu (Time Track)
86. Własność (Ownership)
87. Akcja/Wydarzenie (Action/Event)
88. Zmienione ścianki kości (Die Icon Resolution)
89. Karty dowodzenia (Command Cards)
90. Linia wzroku (Line of Sight)
91. Inwestycja (Investment)
92. Przetaczanie i blokowanie (Re-rolling and Locking)
93. Opóźniony zakup (Delayed Purchase)
94. Ukryte punkty zwycięstwa (Hidden Victory Points)
95. Śledzenie (Follow)
96. Przydzielanie oddziałów (Force Commitment)
97. Poruszanie po talii (Move Through Deck)
98. Punkty i czyszczenie (Score-and-Reset Game)
99. Nagłe zakończenie (Sudden Death Ending)
100. Papier-kamień-nożyczki (Rock-Paper-Scissors)
101. Zbieranie lew (Trick-taking)
102. Spekulacja (Commodity Speculation)
103. Magazynowanie (Stock Holding)
104. Zniekształcenie mapy (Map Deformation)
105. Przerwania (Interrupts)
106. Role z asymetrycznymi informacjami (Roles with Asymmetric Information)
107. Kolejność tury: kolejność ról (Turn Order: Role Order)
108. Krytyczne trafienie (Critical Hits and Failures)
109. Stronniczość (Bias)
110. Król wzgórza (King of the Hill)
111. Przechwytywanie statyczne (Static Capture)
112. Zasób do przeniesienia (Resource to Move)
113. Złap lidera (Catch the Leader)
114. Ruch w trzech wymiarach (Three Dimensional Movement)
115. Pożyczki (Loans)
116. Sojusze (Alliances)
117. Ukryty ruch (Hidden Movement)
118. Negocjacja (Negotiation)
119. Dopasowanie (Matching)
120. Żeton przewagi (Advantage Token)
121. Przesuń/Pchnij (Slide/Push)
122. Automatyczny przyrost zasobów (Automatic Resource Growth)
123. Ukierunkowane wskazówki (Targeted Clues)
124. Przegraj turę (Lose a Turn)
125. Łapówkarstwo (Bribery)
126. Najwyższa i najniższa punktacja (Highest-Lowest Scoring)
127. Kolejność tury: wyznaczona przez pasowanie (Turn Order: Pass Order)
128. Redukcja mapy (Map Reduction)
129. Mapa złożona (Multiple Maps)
130. Gorący ziemniak (Hot Potato)
131. Układanie i równoważenie (Stacking and Balancing)
132. Ja dzielę, ty wybierasz (I Cut, You Choose)
133. Przeciąganie liny (Tug of War)
134. Meldowanie (dla kart) (Melding and Splaying)
135. Zabij i ukradnij (Kill Steal)
136. Zegar akcji (Action Timer)
137. Zakończenie finału (Finale Ending)
138. Łączenie (Chaining)
139. Pojedynczy przegrany (Single Loser Game)
140. Przewidywalna stawka (Predictive Bid)
141. Śpiewanie (Singing)
142. Impuls obszarowy (Area-Impulse)
143. Aukcja: holenderska (Auction: Dutch)
144. Zaprogramowany ruch (Programmed Movement)
145. Losowa produkcja (Random Production)
146. Kolejność tury: aukcje (Turn Order: Auction)
147. Licytacja ograniczona (Constrained Bidding)
148. Aukcja: oferta zapieczętowana (Auction: licytacja w ukryciu)
149. Pstrykanie (Flicking)
150. Mankala (Mancala)
151. Poruszanie wielu jednostek (Moving Multiple Units)
152. Multiakcje (Multiple-Lot Auction)
153. Kawałki jako mapa (Pieces as Map)
154. Przemieszczanie zgodnie ze wzorem (Pattern Movement)
155. Wybów zamówienia (Selection Order Bid)
156. Fizyczne usunięcie (Physical Removal)
157. Szablon ruchu (Movement Template)
158. Sześcienna wieża (Cube Tower)
159. Zakończenie w czasie rzeczywistym (Elapsed Real Time Ending)
160. System Chit-Pull (Chit-Pull System)
161. Aukcja: holenderski priorytet (Auction: Dutch Priority)
162. Sędzia gracza (Player Judge)
163. Aukcja: kolejność tury aż do spasowania (Auction: Turn Order Until Pass)
164. Kolejność tury: losowa (Turn Order: Random)
165. Aukcja: stałe progi licytowania (Auction: Fixed Placement)
166. Liczniki zamówień (Order Counters)
167. Zamknięta aukcja ekonomiczna (Closed Economy Auction)
168. Aukcja: raz podczas tury (Auction: Once Around)
169. Pomiar ruchu (Measurement Movement)
170. Pisanie podczas gry (Crayon Rail System)
171. Żeton akcji przekazanej (Passed Action Token)
172. Ruch względny (Relative Movement)
173. Strefa kontroli (Zone of Control)