Mechaniki gier planszowych - lista >>
1. Zarządzanie ręką (Hand Management)
2. Odmienne zdolności graczy (Variable Player Powers)
3. Rzucanie kostką (Dice Rolling)
4. Kooperacja (Cooperative Game)
5. Zbieranie zestawów (Set Collection)
6. Wybieranie kart (Card Drafting)
7. Wariant solo (Solo / Solitaire Game)
8. Plansza modułowa (Modular Board)
9. Układanie kafli/kafelków (Tile Placement)
10. Budowanie puli zasobów (Deck, Bag, and Pool Building)
11. Przewaga w obszarze (Area Majority / Influence)
13. Punkty akcji (Action Points)
14. Gra zespołowa (Team-Based Game)
15. Opowiadanie / narracja (Storytelling)
16. Rozmieszczanie robotników (Worker Placement)
17. Równoczesny Wybór Akcji (Simultaneous Action Selection)
18. Zarządzanie losem (Push Your Luck)
19. Odgrywanie ról (Role Playing)
20. Ruch po polach (Grid Movement)
21. Budowanie wzorców (Pattern Building)
22. Eliminacja gracza (Player Elimination)
23. Zmienny start (Variable Set-up)
24. Zapamiętywanie (Memory)
25. Rozpoznawanie wzorców (Pattern Recognition)
26. Bonusy na koniec gry (End Game Bonuses)
27. Ruch z punktu do punktu (Point to Point Movement)
28. Scenariusz / Misja / Kampania (Scenario / Mission / Campaign Game)
29. Ruch obszarowy (Area Movement)
30. Budowanie sieci i tras (Network and Route Building)
31. Heksy (Hexagon Grid)
32. Wyścigi (Race)
33. Handel (Trading)
34. Licytacja (Auction/Bidding)
35. Kolejka akcji (Action Queue)
36. Dochód (Income)
37. Rzuć / Obróć i ruszaj (Roll / Spin and Move)
38. Kontrakty (Contracts)
39. Głosowanie (Voting)
40. Wydarzenia (Events)
41. Limity komunikacji (Communication Limits)
42. Odbiór i dostawa (Pick-up and Deliver)
43. Kampania (Campaign / Battle Card Driven)
44. Papier i ołówek (Paper-and-Pencil)
45. Budowa talii (Deck Construction)
46. Dobieranie (Drafting)
47. Zmienna kolejność faz (Variable Phase Order)
48. Obstawianie i blefowanie (Betting and Bluffing)
49. Śledzenie ruchu (Track Movement)
50. Siatka kwadratowa (Square Grid)
51. Rozstrzyganie konfliktów kartami (Card Play Conflict Resolution)
52. Dopasowanie prędkości (Speed Matching)
53. Czas rzeczywisty (Real-Time)
54. Rozmieszczenie pracowników, różne typy pracowników (Worker Placement, Different Worker Types)
55. Kolejność tury: przejęcie pierwszeństwa (Turn Order: Claim Action)
56. Kolejność tury: progresywna (Turn Order: Progressive)
57. Aktorstwo (Acting)
58. Opóźniony zakup (Delayed Purchase)
59. Ogrodzenie (Enclosure)
60. Punkty zwycięstwa jako zasób (Victory Points as a Resource)
61. Ukryte role (Hidden Roles)
62. Sprawdzanie statystyk (Stat Check Resolution)
63. Zwiększanie wartość niewybranych zasobów (Increase Value of Unchosen Resources)
64. Dedukcja (Deduction)
65. Narracja / Paragrafy (Narrative Choice / Paragraph)
66. Gra zdrajców (Traitor Game)
67. Pokrycie siatki (Grid Coverage)
68. Symulacja (Simulation)
69. Planowanie akcji (Action Drafting)
70. Drzewo technologi (Tech Trees / Tech Tracks)
71. Rysowanie linii (Line Drawing)
72. Warstwy (Layering)
73. Punkty ruchu (Movement Points)
74. Odzyskiwanie akcji (Action Retrieval)
75. Tajna jednostka (Secret Unit Deployment)
76. Kolejność tury: oparta na statystyce (Turn Order: Stat-Based)
77. Rozbudowa mapy (Map Addition)
78. Znajomości (Connections)
79. Gorący ziemniak (Hot Potato)
80. Zdolności raz na grę (Once-Per-Game Abilities)
81. Rynek (Market)
82. Tor czasu (Time Track)
83. Rondel (Rondel)
84. Rozmieszczenie robotników z robotnikami z kości (Worker Placement with Dice Workers)
85. Bingo (Bingo)
86. Zmienione ścianki kości (Die Icon Resolution)
87. Własność (Ownership)
88. Śledzenie (Follow)
89. Półkooperacyjna (Semi-Cooperative Game)
90. Kontynuowanie fabuły (Legacy Game)
91. Negocjacja (Negotiation)
92. Linia wzroku (Line of Sight)
93. Akcja/Wydarzenie (Action/Event)
94. Zniekształcenie mapy (Map Deformation)
95. Przetaczanie i blokowanie (Re-rolling and Locking)
96. Inwestycja (Investment)
97. Spekulacja (Commodity Speculation)
98. Ukryte punkty zwycięstwa (Hidden Victory Points)
99. Karty dowodzenia (Command Cards)
100. Nagłe zakończenie (Sudden Death Ending)
101. Zbieranie lew (Trick-taking)
102. Punkty i czyszczenie (Score-and-Reset Game)
103. Przydzielanie oddziałów (Force Commitment)
104. Magazynowanie (Stock Holding)
105. Papier-kamień-nożyczki (Rock-Paper-Scissors)
106. Role z asymetrycznymi informacjami (Roles with Asymmetric Information)
107. Dopasowanie (Matching)
108. Złap lidera (Catch the Leader)
109. Zakończenie finału (Finale Ending)
110. Pożyczki (Loans)
111. Oznakowania (Tags)
112. Ukierunkowane wskazówki (Targeted Clues)
113. Ukryty ruch (Hidden Movement)
114. Poruszanie po talii (Move Through Deck)
115. Zasób do przeniesienia (Resource to Move)
116. Zegar akcji (Action Timer)
117. Przerwania (Interrupts)
118. Sojusze (Alliances)
119. Meldowanie (dla kart) (Melding and Splaying)
120. Kolejność tury: kolejność ról (Turn Order: Role Order)
121. Król wzgórza (King of the Hill)
122. Stronniczość (Bias)
123. Żeton przewagi (Advantage Token)
124. Przechwytywanie statyczne (Static Capture)
125. Ruch w trzech wymiarach (Three Dimensional Movement)
126. Automatyczny przyrost zasobów (Automatic Resource Growth)
127. Układanie i równoważenie (Stacking and Balancing)
128. Ja dzielę, ty wybierasz (I Cut, You Choose)
129. Przegraj turę (Lose a Turn)
130. Przesuń/Pchnij (Slide/Push)
131. Kolejność tury: aukcje (Turn Order: Auction)
132. Mapa złożona (Multiple Maps)
133. Pojedynczy przegrany (Single Loser Game)
134. Przeciąganie liny (Tug of War)
135. Mankala (Mancala)
136. Krytyczne trafienie (Critical Hits and Failures)
137. Najwyższa i najniższa punktacja (Highest-Lowest Scoring)
138. Łapówkarstwo (Bribery)
139. Kolejność tury: wyznaczona przez pasowanie (Turn Order: Pass Order)
140. Zabij i ukradnij (Kill Steal)
141. Redukcja mapy (Map Reduction)
142. Aukcja: holenderska (Auction: Dutch)
143. Losowa produkcja (Random Production)
144. Pstrykanie (Flicking)
145. Łączenie (Chaining)
146. Impuls obszarowy (Area-Impulse)
147. Zaprogramowany ruch (Programmed Movement)
148. Kawałki jako mapa (Pieces as Map)
149. Wybów zamówienia (Selection Order Bid)
150. Karty wielokrotnego użytku (Multi-Use Cards)
151. Szablon ruchu (Movement Template)
152. Przewidywalna stawka (Predictive Bid)
153. Śpiewanie (Singing)
154. Sześcienna wieża (Cube Tower)
155. Sędzia gracza (Player Judge)
156. Licytacja ograniczona (Constrained Bidding)
157. Aukcja: oferta zapieczętowana (Auction: licytacja w ukryciu)
158. Fizyczne usunięcie (Physical Removal)
159. Poruszanie wielu jednostek (Moving Multiple Units)
160. Multiakcje (Multiple-Lot Auction)
161. Zakończenie w czasie rzeczywistym (Elapsed Real Time Ending)
162. Przemieszczanie zgodnie ze wzorem (Pattern Movement)
163. Ruch względny (Relative Movement)
164. Wspinaczka (Ladder Climbing)
165. System Chit-Pull (Chit-Pull System)
166. Aukcja: holenderski priorytet (Auction: Dutch Priority)
167. Aukcja: kolejność tury aż do spasowania (Auction: Turn Order Until Pass)
168. Sąsiedztwo (Neighbor Scope)
169. Rysowanie (Drawing)
170. Pytania i odpowiedzi (Questions and Answers)
171. Aukcje (Auction: English)
172. Oferty / zakłady (Bids As Wagers)
173. Kolejność tury: losowa (Turn Order: Random)
174. Rozkazy (Ordering)
175. (Auction Compensation)
176. Aukcja: stałe progi licytowania (Auction: Fixed Placement)
177. Liczniki zamówień (Order Counters)
178. Zamknięta aukcja ekonomiczna (Closed Economy Auction)
179. Aukcja: raz podczas tury (Auction: Once Around)
180. Pomiar ruchu (Measurement Movement)
181. Pisanie podczas gry (Crayon Rail System)
182. Żeton akcji przekazanej (Passed Action Token)
183. Strefa kontroli (Zone of Control)