Mechaniki gier planszowych - lista >>
1. Zarządzanie ręką (Hand Management)
2. Odmienne zdolności graczy (Variable Player Powers)
3. Rzucanie kostką (Dice Rolling)
4. Kooperacja (Cooperative Game)
5. Zbieranie zestawów (Set Collection)
6. Wybieranie kart (Card Drafting)
7. Układanie kafli/kafelków (Tile Placement)
8. Plansza modułowa (Modular Board)
9. Wariant solo (Solo / Solitaire Game)
10. Przewaga w obszarze (Area Majority / Influence)
11. Opowiadanie / narracja (Storytelling)
12. Równoczesny Wybór Akcji (Simultaneous Action Selection)
13. Gra zespołowa (Team-Based Game)
15. Budowanie puli zasobów (Deck, Bag, and Pool Building)
16. Punkty akcji (Action Points)
17. Odgrywanie ról (Role Playing)
18. Ruch po polach (Grid Movement)
19. Rozmieszczanie robotników (Worker Placement)
20. Zapamiętywanie (Memory)
21. Rozpoznawanie wzorców (Pattern Recognition)
22. Budowanie wzorców (Pattern Building)
23. Zarządzanie losem (Push Your Luck)
24. Eliminacja gracza (Player Elimination)
25. Ruch z punktu do punktu (Point to Point Movement)
26. Budowanie sieci i tras (Network and Route Building)
27. Ruch obszarowy (Area Movement)
28. Scenariusz / Misja / Kampania (Scenario / Mission / Campaign Game)
29. Bonusy na koniec gry (End Game Bonuses)
30. Licytacja (Auction/Bidding)
31. Handel (Trading)
32. Heksy (Hexagon Grid)
33. Kolejka akcji (Action Queue)
34. Zmienny start (Variable Set-up)
35. Rzuć / Obróć i ruszaj (Roll / Spin and Move)
36. Dobieranie (Drafting)
37. Głosowanie (Voting)
38. Zmienna kolejność faz (Variable Phase Order)
39. Limity komunikacji (Communication Limits)
40. Wyścigi (Race)
41. Kampania (Campaign / Battle Card Driven)
42. Odbiór i dostawa (Pick-up and Deliver)
43. Kontrakty (Contracts)
44. Obstawianie i blefowanie (Betting and Bluffing)
45. Budowa talii (Deck Construction)
46. Papier i ołówek (Paper-and-Pencil)
47. Dochód (Income)
48. Ogrodzenie (Enclosure)
49. Dopasowanie prędkości (Speed Matching)
50. Sprawdzanie statystyk (Stat Check Resolution)
51. Aktorstwo (Acting)
52. Siatka kwadratowa (Square Grid)
53. Gra zdrajców (Traitor Game)
54. Odzyskiwanie akcji (Action Retrieval)
55. Symulacja (Simulation)
56. Wydarzenia (Events)
57. Punkty ruchu (Movement Points)
58. Ukryte role (Hidden Roles)
59. Planowanie akcji (Action Drafting)
60. Śledzenie ruchu (Track Movement)
61. Pokrycie siatki (Grid Coverage)
62. Czas rzeczywisty (Real-Time)
63. Kolejność tury: progresywna (Turn Order: Progressive)
64. Zwiększanie wartość niewybranych zasobów (Increase Value of Unchosen Resources)
65. Rysowanie linii (Line Drawing)
66. Rozmieszczenie pracowników, różne typy pracowników (Worker Placement, Different Worker Types)
67. Kolejność tury: przejęcie pierwszeństwa (Turn Order: Claim Action)
68. Tor czasu (Time Track)
69. Rozmieszczenie robotników z robotnikami z kości (Worker Placement with Dice Workers)
70. Znajomości (Connections)
71. Tajna jednostka (Secret Unit Deployment)
72. Punkty zwycięstwa jako zasób (Victory Points as a Resource)
73. Rozbudowa mapy (Map Addition)
74. Narracja / Paragrafy (Narrative Choice / Paragraph)
75. Drzewo technologi (Tech Trees / Tech Tracks)
76. Bingo (Bingo)
77. Kontynuowanie fabuły (Legacy Game)
78. Rynek (Market)
79. Rozstrzyganie konfliktów kartami (Card Play Conflict Resolution)
80. Rondel (Rondel)
81. Kolejność tury: oparta na statystyce (Turn Order: Stat-Based)
82. Dedukcja (Deduction)
83. Przetaczanie i blokowanie (Re-rolling and Locking)
84. Zdolności raz na grę (Once-Per-Game Abilities)
85. Śledzenie (Follow)
86. Warstwy (Layering)
87. Przydzielanie oddziałów (Force Commitment)
88. Linia wzroku (Line of Sight)
89. Zbieranie lew (Trick-taking)
90. Ukryte punkty zwycięstwa (Hidden Victory Points)
91. Punkty i czyszczenie (Score-and-Reset Game)
92. Półkooperacyjna (Semi-Cooperative Game)
93. Zmienione ścianki kości (Die Icon Resolution)
94. Własność (Ownership)
95. Król wzgórza (King of the Hill)
96. Spekulacja (Commodity Speculation)
97. Magazynowanie (Stock Holding)
98. Przerwania (Interrupts)
99. Ruch w trzech wymiarach (Three Dimensional Movement)
100. Pożyczki (Loans)
101. Ukierunkowane wskazówki (Targeted Clues)
102. Nagłe zakończenie (Sudden Death Ending)
103. Przegraj turę (Lose a Turn)
104. Opóźniony zakup (Delayed Purchase)
105. Przechwytywanie statyczne (Static Capture)
106. Zasób do przeniesienia (Resource to Move)
107. Złap lidera (Catch the Leader)
108. Papier-kamień-nożyczki (Rock-Paper-Scissors)
109. Sojusze (Alliances)
110. Meldowanie (dla kart) (Melding and Splaying)
111. Negocjacja (Negotiation)
112. Role z asymetrycznymi informacjami (Roles with Asymmetric Information)
113. Krytyczne trafienie (Critical Hits and Failures)
114. Stronniczość (Bias)
115. Najwyższa i najniższa punktacja (Highest-Lowest Scoring)
116. Przesuń/Pchnij (Slide/Push)
117. Automatyczny przyrost zasobów (Automatic Resource Growth)
118. Ja dzielę, ty wybierasz (I Cut, You Choose)
119. Ukryty ruch (Hidden Movement)
120. Łapówkarstwo (Bribery)
121. Poruszanie po talii (Move Through Deck)
122. Kolejność tury: wyznaczona przez pasowanie (Turn Order: Pass Order)
123. Żeton przewagi (Advantage Token)
124. Zniekształcenie mapy (Map Deformation)
125. Karty dowodzenia (Command Cards)
126. Kolejność tury: kolejność ról (Turn Order: Role Order)
127. Przewidywalna stawka (Predictive Bid)
128. Śpiewanie (Singing)
129. Akcja/Wydarzenie (Action/Event)
130. Impuls obszarowy (Area-Impulse)
131. Aukcja: holenderska (Auction: Dutch)
132. Kolejność tury: aukcje (Turn Order: Auction)
133. Licytacja ograniczona (Constrained Bidding)
134. Łączenie (Chaining)
135. Pojedynczy przegrany (Single Loser Game)
136. Gorący ziemniak (Hot Potato)
137. Przeciąganie liny (Tug of War)
138. Mankala (Mancala)
139. Poruszanie wielu jednostek (Moving Multiple Units)
140. Dopasowanie (Matching)
141. Zabij i ukradnij (Kill Steal)
142. Multiakcje (Multiple-Lot Auction)
143. Redukcja mapy (Map Reduction)
144. Zaprogramowany ruch (Programmed Movement)
145. Kawałki jako mapa (Pieces as Map)
146. Losowa produkcja (Random Production)
147. Mapa złożona (Multiple Maps)
148. Inwestycja (Investment)
149. Przemieszczanie zgodnie ze wzorem (Pattern Movement)
150. Fizyczne usunięcie (Physical Removal)
151. Układanie i równoważenie (Stacking and Balancing)
152. Szablon ruchu (Movement Template)
153. Sześcienna wieża (Cube Tower)
154. Zegar akcji (Action Timer)
155. Aukcja: holenderski priorytet (Auction: Dutch Priority)
156. Aukcja: kolejność tury aż do spasowania (Auction: Turn Order Until Pass)
157. Aukcja: oferta zapieczętowana (Auction: licytacja w ukryciu)
158. Pstrykanie (Flicking)
159. Kolejność tury: losowa (Turn Order: Random)
160. Aukcja: stałe progi licytowania (Auction: Fixed Placement)
161. Liczniki zamówień (Order Counters)
162. Zamknięta aukcja ekonomiczna (Closed Economy Auction)
163. Zakończenie w czasie rzeczywistym (Elapsed Real Time Ending)
164. System Chit-Pull (Chit-Pull System)
165. Aukcja: raz podczas tury (Auction: Once Around)
166. Pomiar ruchu (Measurement Movement)
167. Pisanie podczas gry (Crayon Rail System)
168. Żeton akcji przekazanej (Passed Action Token)
169. Sędzia gracza (Player Judge)
170. Wybów zamówienia (Selection Order Bid)
171. (Relative Movement)
172. (Finale Ending)