Mechaniki gier planszowych - lista >>
1. Zarządzanie ręką (Hand Management)
2. Odmienne zdolności graczy (Variable Player Powers)
3. Rzucanie kostką (Dice Rolling)
4. Kooperacja (Cooperative Game)
5. Zbieranie zestawów (Set Collection)
6. Wybieranie kart (Card Drafting)
7. Wariant solo (Solo / Solitaire Game)
8. Plansza modułowa (Modular Board)
9. Układanie kafli/kafelków (Tile Placement)
10. Budowanie puli zasobów (Deck, Bag, and Pool Building)
11. Przewaga w obszarze (Area Majority / Influence)
13. Punkty akcji (Action Points)
14. Gra zespołowa (Team-Based Game)
15. Opowiadanie / narracja (Storytelling)
16. Równoczesny Wybór Akcji (Simultaneous Action Selection)
17. Rozmieszczanie robotników (Worker Placement)
18. Zarządzanie losem (Push Your Luck)
19. Odgrywanie ról (Role Playing)
20. Ruch po polach (Grid Movement)
21. Budowanie wzorców (Pattern Building)
22. Eliminacja gracza (Player Elimination)
23. Zmienny start (Variable Set-up)
24. Zapamiętywanie (Memory)
25. Rozpoznawanie wzorców (Pattern Recognition)
26. Bonusy na koniec gry (End Game Bonuses)
27. Ruch z punktu do punktu (Point to Point Movement)
28. Scenariusz / Misja / Kampania (Scenario / Mission / Campaign Game)
29. Ruch obszarowy (Area Movement)
30. Budowanie sieci i tras (Network and Route Building)
31. Heksy (Hexagon Grid)
32. Handel (Trading)
33. Wyścigi (Race)
34. Licytacja (Auction/Bidding)
35. Kolejka akcji (Action Queue)
36. Dochód (Income)
37. Rzuć / Obróć i ruszaj (Roll / Spin and Move)
38. Kontrakty (Contracts)
39. Głosowanie (Voting)
40. Wydarzenia (Events)
41. Limity komunikacji (Communication Limits)
42. Odbiór i dostawa (Pick-up and Deliver)
43. Kampania (Campaign / Battle Card Driven)
44. Papier i ołówek (Paper-and-Pencil)
45. Dobieranie (Drafting)
46. Budowa talii (Deck Construction)
47. Zmienna kolejność faz (Variable Phase Order)
48. Obstawianie i blefowanie (Betting and Bluffing)
49. Siatka kwadratowa (Square Grid)
50. Śledzenie ruchu (Track Movement)
51. Rozstrzyganie konfliktów kartami (Card Play Conflict Resolution)
52. Rozmieszczenie pracowników, różne typy pracowników (Worker Placement, Different Worker Types)
53. Dopasowanie prędkości (Speed Matching)
54. Kolejność tury: przejęcie pierwszeństwa (Turn Order: Claim Action)
55. Czas rzeczywisty (Real-Time)
56. Aktorstwo (Acting)
57. Kolejność tury: progresywna (Turn Order: Progressive)
58. Ogrodzenie (Enclosure)
59. Opóźniony zakup (Delayed Purchase)
60. Ukryte role (Hidden Roles)
61. Punkty zwycięstwa jako zasób (Victory Points as a Resource)
62. Sprawdzanie statystyk (Stat Check Resolution)
63. Zwiększanie wartość niewybranych zasobów (Increase Value of Unchosen Resources)
64. Dedukcja (Deduction)
65. Gra zdrajców (Traitor Game)
66. Pokrycie siatki (Grid Coverage)
67. Narracja / Paragrafy (Narrative Choice / Paragraph)
68. Symulacja (Simulation)
69. Planowanie akcji (Action Drafting)
70. Drzewo technologi (Tech Trees / Tech Tracks)
71. Kolejność tury: oparta na statystyce (Turn Order: Stat-Based)
72. Rysowanie linii (Line Drawing)
73. Tajna jednostka (Secret Unit Deployment)
74. Warstwy (Layering)
75. Punkty ruchu (Movement Points)
76. Odzyskiwanie akcji (Action Retrieval)
77. Rozbudowa mapy (Map Addition)
78. Znajomości (Connections)
79. Gorący ziemniak (Hot Potato)
80. Zdolności raz na grę (Once-Per-Game Abilities)
81. Rynek (Market)
82. Tor czasu (Time Track)
83. Rondel (Rondel)
84. Rozmieszczenie robotników z robotnikami z kości (Worker Placement with Dice Workers)
85. Zmienione ścianki kości (Die Icon Resolution)
86. Własność (Ownership)
87. Bingo (Bingo)
88. Półkooperacyjna (Semi-Cooperative Game)
89. Śledzenie (Follow)
90. Kontynuowanie fabuły (Legacy Game)
91. Zniekształcenie mapy (Map Deformation)
92. Negocjacja (Negotiation)
93. Linia wzroku (Line of Sight)
94. Akcja/Wydarzenie (Action/Event)
95. Inwestycja (Investment)
96. Przetaczanie i blokowanie (Re-rolling and Locking)
97. Karty dowodzenia (Command Cards)
98. Spekulacja (Commodity Speculation)
99. Ukryte punkty zwycięstwa (Hidden Victory Points)
100. Nagłe zakończenie (Sudden Death Ending)
101. Zbieranie lew (Trick-taking)
102. Punkty i czyszczenie (Score-and-Reset Game)
103. Papier-kamień-nożyczki (Rock-Paper-Scissors)
104. Przydzielanie oddziałów (Force Commitment)
105. Magazynowanie (Stock Holding)
106. Zakończenie finału (Finale Ending)
107. Pożyczki (Loans)
108. Oznakowania (Tags)
109. Role z asymetrycznymi informacjami (Roles with Asymmetric Information)
110. Dopasowanie (Matching)
111. Złap lidera (Catch the Leader)
112. Przerwania (Interrupts)
113. Ukierunkowane wskazówki (Targeted Clues)
114. Ukryty ruch (Hidden Movement)
115. Poruszanie po talii (Move Through Deck)
116. Zasób do przeniesienia (Resource to Move)
117. Zegar akcji (Action Timer)
118. Sojusze (Alliances)
119. Meldowanie (dla kart) (Melding and Splaying)
120. Kolejność tury: kolejność ról (Turn Order: Role Order)
121. Stronniczość (Bias)
122. Król wzgórza (King of the Hill)
123. Żeton przewagi (Advantage Token)
124. Ruch w trzech wymiarach (Three Dimensional Movement)
125. Automatyczny przyrost zasobów (Automatic Resource Growth)
126. Przechwytywanie statyczne (Static Capture)
127. Kolejność tury: aukcje (Turn Order: Auction)
128. Mapa złożona (Multiple Maps)
129. Układanie i równoważenie (Stacking and Balancing)
130. Ja dzielę, ty wybierasz (I Cut, You Choose)
131. Przeciąganie liny (Tug of War)
132. Przegraj turę (Lose a Turn)
133. Przesuń/Pchnij (Slide/Push)
134. Losowa produkcja (Random Production)
135. Pstrykanie (Flicking)
136. Łączenie (Chaining)
137. Pojedynczy przegrany (Single Loser Game)
138. Mankala (Mancala)
139. Krytyczne trafienie (Critical Hits and Failures)
140. Łapówkarstwo (Bribery)
141. Najwyższa i najniższa punktacja (Highest-Lowest Scoring)
142. Kolejność tury: wyznaczona przez pasowanie (Turn Order: Pass Order)
143. Zabij i ukradnij (Kill Steal)
144. Redukcja mapy (Map Reduction)
145. Aukcja: holenderska (Auction: Dutch)
146. Wybów zamówienia (Selection Order Bid)
147. Karty wielokrotnego użytku (Multi-Use Cards)
148. Impuls obszarowy (Area-Impulse)
149. Zaprogramowany ruch (Programmed Movement)
150. Kawałki jako mapa (Pieces as Map)
151. Licytacja ograniczona (Constrained Bidding)
152. Sędzia gracza (Player Judge)
153. Aukcja: oferta zapieczętowana (Auction: licytacja w ukryciu)
154. Szablon ruchu (Movement Template)
155. Przewidywalna stawka (Predictive Bid)
156. Śpiewanie (Singing)
157. Sześcienna wieża (Cube Tower)
158. Przemieszczanie zgodnie ze wzorem (Pattern Movement)
159. Ruch względny (Relative Movement)
160. Fizyczne usunięcie (Physical Removal)
161. Poruszanie wielu jednostek (Moving Multiple Units)
162. Multiakcje (Multiple-Lot Auction)
163. Zakończenie w czasie rzeczywistym (Elapsed Real Time Ending)
164. Aukcja: kolejność tury aż do spasowania (Auction: Turn Order Until Pass)
165. Wspinaczka (Ladder Climbing)
166. System Chit-Pull (Chit-Pull System)
167. Aukcja: holenderski priorytet (Auction: Dutch Priority)
168. Aukcja: raz podczas tury (Auction: Once Around)
169. Pomiar ruchu (Measurement Movement)
170. Pisanie podczas gry (Crayon Rail System)
171. Żeton akcji przekazanej (Passed Action Token)
172. Strefa kontroli (Zone of Control)
173. Sąsiedztwo (Neighbor Scope)
174. Rysowanie (Drawing)
175. Pytania i odpowiedzi (Questions and Answers)
176. Aukcje (Auction: English)
177. Oferty / zakłady (Bids As Wagers)
178. Kolejność tury: losowa (Turn Order: Random)
179. Rozkazy (Ordering)
180. (Auction Compensation)
181. Aukcja: stałe progi licytowania (Auction: Fixed Placement)
182. Liczniki zamówień (Order Counters)
183. Zamknięta aukcja ekonomiczna (Closed Economy Auction)