Spis gier i cennik wypożyczalni >>

 1. Regulamin ustala zasady korzystania z wypożyczalni “AM76” prowadzonej przez firmę “PROGLOBAL Angelika Malinowska”, zwanej dalej wypożyczalnią, przez osoby z niej korzystające zwane dalej wypożyczającymi.
 2. Z wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które podpiszą zobowiązanie o przestrzeganiu regulaminu wypożyczalni.
 3. Podpisanie zobowiązania następuje przed pierwszym wypożyczeniem na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich  – obok dokumentu tożsamości ze zdjęciem konieczna jest pisemna zgoda przynajmniej jednego z rodziców.
 4. Wypożyczenie gier i oddanie następuje w siedzibie sklepu "AM76" i w czasie jego otwarcia. Informacje o tym czasie podane są na stronie kontakt.
 5. Każdorazowe wypożyczenie związane jest z:
  1. uiszczeniem kaucji - płatne w momencie wypożyczenia przedmiotu;
  2. uiszczeniem opłaty za każdy dzień wypożyczenia poza dniem oddania gry o ile zwrot nie nastąpił w dniu wypożyczenia, wówczas opłata jest jak za jeden dzień - płatne w momencie zwrotu przedmiotu.
 6. Ceny opłat za kaucję i wypożyczenie są dostępne w “spisie gier i cenniku wypożyczalni” i są naliczane w momencie wypożyczenia.
 7. Kaucja podlega zwrotowi w momencie zwrotu przedmiotu w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia i jeśli opłata za wypożyczenie będzie od niej mniejsza.
 8. Jeśli opłata za wypożyczenie będzie równa lub większa od kaucji. Wówczas kaucja nie jest zwracana a wypożyczony przedmiot przechodzi automatycznie na własność wypożyczającego.
 9. Wypożyczający w momencie wypożyczenia zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanego przedmiotu. Jeżeli jego stan budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt. W innym przypadku zakłada się, że przedmiot jest w stanie dobrym i ma wszystkie elementy.
 10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonego przedmiotu lub jego elementów oraz wszelkie jego uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu, a nie zgłoszone przez wypożyczającego w momencie wypożyczenia.
 11. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu do:
  1. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu lub
  2. pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy lub
  3. odkupienia uszkodzonego egzemplarza przedmiotu (w tym wypadku wypożyczający nie ponosi opłaty z wypożyczenie).
 12. Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 7 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach w uzgodnionym terminie.
 13. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin wypożyczalni dostępny jest w sklepie stacjonarnym "AM76" oraz na stronie internetowej https://AM76.pl.
 14. Integralną częścią regulaminu wypożyczalni jest “spis gier i cennik wypożyczalni”.